Kjøpsbetingelser

Kjøpsbetingelser
Salgsbetingelser for forbrukerkjøp av billetter  fra SommerGospel.no
Innholdsfortegnelse:

Innledning
1. Avtalen
2. Partene
3. Priser
4. Avtaleinngåelsen
5. Ordrebekreftelse
6. Betaling
7. Levering m.v.
8. Risikoen for varen
9. Angrerett
10. Undersøkelsesplikt
11. Kjøperens rettigheter ved forsinkelse eller avlysing
12. Konfliktløsning

Innledning: 
Dette kjøpet er regulert av den nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Med forbrukerkjøp menes her salg av vare til forbruker som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, og når selgeren opptrer i næringsvirksomhet med salg av varer over internett. Kontrakten er utarbeidet og anbefalt brukt av Forbrukerombudet.

Forbrukerkjøp over Internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettsloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbruker ufravikelige rettigheter. Vilkårene i kontrakten skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen. Selgeren kan velge å tilby kjøperen bedre vilkår enn det som fremgår av disse salgsbetingelsene.


1. Avtalen 
Avtalen mellom kjøper og selger består av opplysningene selgeren gir om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken (herunder blant annet opplysninger om varens art, mengde, kvalitet, andre egenskaper, pris og leveringsbetingelser), eventuell direkte korrespondanse mellom partene (for eksempel e-post) samt disse salgsbetingelsene.   Ved motstrid mellom opplysningene selgeren har gitt om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken, direkte korrespondanse mellom partene og vilkårene i salgsbetingelsene, går direkte korrespondanse mellom partene og opplysningene gitt i bestillingsløsningen foran salgsbetingelsene, så fremt det ikke strider mot bindende lovgivning.


2. Partene
Selger Firmanavn: SommerGospel
Kontaktadresse: Pinsemenigheten Salem, Postvegen 81 , 4280 SKUDENESHAVN
E-post: post@sommergospel.no
Telefonnummer: 992 59 558 / 959 73 600
Organisasjonsnummer: 952 184 245

Kjøper er den person som foretar bestillingen.


3. Priser 
Prisene, som er oppgitt i nettbutikken, inkluderer billettavgift/serviceavgift på 10% av billettprisen. Det er ikke mva på billetter til konserter og show.   Opplysninger om de totale kostnadene kjøperen skal betale, inklusive alle avgifter (merverdiavgift, toll, og lignende) og leveringskostnader (frakt, porto, fakturagebyr, emballasje med videre) samt spesifisering av de enkelte elementene i totalprisen, gis i bestillingsløsningen før bestilling er foretatt.


4. Avtaleinngåelse
Avtalen er bindende for begge parter når kjøperens bestilling er mottatt av selgeren. En part er likevel ikke bundet av avtalen hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.


5. Ordrebekreftelse 
Når selgeren har mottatt kjøperens bestilling, skal selgeren uten ugrunnet opphold bekrefte ordren ved å sende en ordrebekreftelse til kjøperen. Det anbefales at kjøperen kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen med hensyn til antall, varetype, pris osv. Er det ikke samsvar mellom bestillingen og ordrebekreftelsen, bør kjøperen ta kontakt med selger så snart som mulig.


 

6. Betaling

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen. Dersom kjøperen bruker kredittkort2 eller debetkort3 ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestillingen i inntil 4 dager fra bestillingen.4   Ved betaling med kredittkort, vil lov om kredittkjøp m.m. komme til anvendelse.5 Tilbyr selgeren etterfakturering, skal fakturaen til kjøperen utstedes ved forsendelse av varen. Forfallsfristen skal settes til minimum 14 dager fra kjøperen mottar forsendelsen. Har selgeren særskilt behov for å kreve forskuddsbetaling fra kjøperen, for eksempel ved tilvirkningskjøp, kan selgeren kreve dette.   Kjøpere under 18 år kan kun betale direkte ved selgerens levering av varen eller ved utlevering av varen ved postoppkrav.6


7. Levering m.v.
Levering av varen fra selgeren til kjøperen skjer umiddelbart etter kjøp ved at kjøperen mottar billett på e-post.


8. Risikoen for varen 
Risikoen for varen går over på kjøperen når betaling er foretatt av kjøperen i henhold til avtalen. SommerGospel vil være behjelpelig med å sende ny e-billett dersom kjøper mister, sletter eller på annen måte ikke har billetten tilgjengelig.


9. Angrerett 
Arngrerett gjelder ikke ved kjøp av billetter til konserter og show (jf. Angrerettloven  §19)


10. Undersøkelse av varen
Når kjøperen mottar varen, anbefales det at han eller hun i rimelig utstrekning undersøker om den er i samsvar med bestillingen. Dersom det er kjøpt billett på feil arrangement eller feil dag vil SommerGospel gjøre det som er mulig for å bytte billett til ønsket tidspunkt dersom det er tilgjengelige billetter på ønsket dag/tid.


11. Kjøperens rettigheter ved forsinkelse eller avlysing
Arrangører forbeholder seg retten til å avlyse eller flytte arrangementer. Ved avlyst arrangement refunderes billetten kun etter arrangørens bestemmelser. Serviceavgift refunderes ikke.


12. Konfliktløsning
Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Kjøperen kan ta kontakt med Forbrukerrådet for å få bistand i en eventuell tvist med selger. Dersom minnelig løsning ikke oppnås etter megling i Forbrukerrådet, kan partene skriftlig begjære at Forbrukerrådet fremmer tvisten for Forbrukertvistutvalget.13 Vedtak av Forbrukertvistutvalget er rettskraftig fire uker etter forkynning. Før vedtaket er rettskraftig, kan partene, ved innsendelse av stevning til Forbrukertvistutvalget, bringe vedtaket inn for tingretten. 13 Se lov av 28. april 1978 nr. 18 om behandling av forbrukertvister.